Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Ustavení řídícího výboru MAP ORP 12.9.2016

14.9.2016:
Jednání prvního, ustavujícího jednání řídícího výboru se uskutečnilo v pondělí 12. 9. 2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 8 (přízemí) Městského úřadu v Podbořanech.

 

Program jednání

1. Informace k projektu „MAP ORP Podbořany“

2. Schválení členů Řídícího výboru MAP ORP Podbořany

3. Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru MAP ORP Podbořany

4. Návrh pracovních skupin MAP ORP Podbořany

5. Termín dalšího jednání

6. Diskuse

add 1)

Výkonná manažerka MAP na Podbořansku Mgr. Zdenka Lněníčková přivítala přítomné a stručně je seznámila s programem jednání. Přítomní postupně krátce představili sebe, organizaci, kterou zastupují, a pozici, jakou v ní vykonávají. Prezenční listina je Přílohou 1 tohoto zápisu.

Dále byli přítomní seznámeni s tím, co je MAP, oč se jedná v projektu MAP ORP Podbořany a co se bude očekávat od členů řídícího výboru a od členů pracovních skupin. Byl stručně nastíněn postup zpracování MAP prostřednictvím schématu, které bylo účastníkům jednání rozdáno spolu s dalšími podklady pro jednání ŘV.

Pro sestavení ŘV MAP ORP Podbořany byly prostřednictvím e-mailu osloveni všichni starostové i ředitelé mateřských a základních škol na Podbořansku, všechny neziskové organizace věnující se vzdělávání na Podbořansku a dále i některé organizace, které by mohly ke zkvalitnění vzdělávání napomoci (knihovny, muzeum). Ředitelé škol pak byli ještě telefonicky kontaktováni každý zvlášť.

Z potenciálních partnerů pozvaných na jednání řídícího výboru se ozvalo několik z nich, kteří měli zájem stát se členy ŘV MAP ORP Podbořany, kteří se však pondělního jednání nemohli osobně zúčastnit. Tito zájemci o členství v ŘV byli výkonným manažerem všem přítomným představeni a jsou uvedeni v úvodu zápisu jako omluvení účastníci jednání.

Tyto osoby zaslaly písemný souhlas s členstvím v ŘV MAP ORP Podbořany a písemný souhlas se Statutem a Jednacím řádem ŘV MAP ORP Podbořany (Příloha 2 tohoto zápisu). Při hlasování o složení ŘV a o Statutu a Jednacím řádu ŘV byl jejich hlas v souladu s Jednacím řádem ŘV MAP ORP Podbořany započítán jako kladný. Jejich hlas nebyl započítáván při hlasování o předsedovi a místopředsedovi ŘV, neboť k tomuto bodu výše jmenovaní nezaslali žádné písemné návrhy.

Po úvodním slově bylo přistoupeno k dalším bodům jednání.

Usnesení:

Přítomní berou na vědomí informace o způsobu zpracování MAP na území ORP Podbořany.

ad 2)

Všichni přítomní byli vyzváni k hlasování ohledně svého souhlasu s členstvím v Řídícím výboru MAP ORP Podbořany. Za MAS Vladař a za VÚ, SUP, SŠ Buškovice, které na ustavujícím zastupovalo více osob, byl započítán 1 hlas za organizaci.

Pro: 24 (16 přítomných + 8 písemně)                     Proti: 0                                              Zdržel se: 0

Následovalo jmenování výkonného manažera ŘV a volba předsedy ŘV a místopředsedy ŘV.

Výkonným manažerem ŘV MAP ORP Podbořany byla na základě Statutu ŘV MAP ORP Podbořany jmenována Mgr. Zdenka Lněníčková jako smluvně pověřený zástupce MAS Vladař o. p. s.

Následně proběhla mezi členy ŘV volba předsedy ŘV MAP ORP Podbořany. Mgr. Šipošová navrhla na pozici předsedkyně ŘV Mgr. Editu Langpaulovou ze spolku OKAP Podbořany, z. s. Jiný návrh nebyl vznesen.

Na základě návrhu bylo hlasováno o volbě Mgr. Edity Langpaulové předsedkyní Řídícího výboru MAP ORP Podbořany. Na volbě se podíleli pouze přítomní členové ŘV, 8 omluvených členů se k volbě předsedy ŘV písemně předem nijak nevyjádřilo a jejich hlasy proto nebyly započítány. Za MAS Vladař a za VÚ, SUP, SŠ Buškovice, které na ustavujícím zastupovalo více osob, byl započítán 1 hlas za organizaci.

Pro: 16                                                                 Proti: 0                                              Zdržel se: 0

Na pozici místopředsedkyně ŘV MAP ORP Podbořany byla navržena Mgr. Jana Šipošová, ředitelka ZŠ Husova v Podbořanech. Jiný návrh nebyl vznesen.

Na základě návrhu bylo hlasováno o volbě Mgr. Jany Šipošové místopředsedkyní Řídícího výboru MAP ORP Podbořany. Na volbě se podíleli pouze přítomní členové ŘV, 8 omluvených členů se k volbě místopředsedy ŘV písemně předem nijak nevyjádřilo a jejich hlasy proto nebyly započítány. Za MAS Vladař a za VÚ, SUP, SŠ Buškovice, které na ustavujícím zastupovalo více osob, byl započítán 1 hlas za organizaci.

Pro: 16                                                                 Proti: 0                                              Zdržel se: 0

Usnesení:

Svůj souhlas s členstvím v ŘV MAP ORP Podbořany jednohlasně vyslovili všichni přítomní. Písemně svůj souhlas s členstvím v ŘV MAP ORP Podbořany dále stvrdily osoby uvedené výše pod položkou „omluveni“ – celkem 8 členů.

Řídící výbor bude nadále pracovat v tomto složení:

Zástupce realizátora projektu MAP:

Mgr. Zdenka Lněníčková (MAS Vladař, o. p. s.) – výkonná manažerka ŘV MAP ORP Podbořany

Zástupce kraje a KAP:

Ing. Alexandra Zdeňková (Krajský úřad Ústeckého kraje)

Zástupci zřizovatelů škol:

Ing. Karel Honzl (místostarosta města Podbořany)

Zuliko Vychytil (starosta obce Krásný Dvůr)

Jiří Chaloupecký (starosta obce Lubenec)

Zástupci škol:

Mgr. Jana Šipošová (ZŠ Husova, Podbořany)

Mgr. Eliška Vaňatová (ŽŠ Příčná 847, Podbořany)

Mgr. Stanislava Jirásková (ZŠ TGM, Podbořany)

Mgr. Ivana Bejčková (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr)

Mgr. Milan Armstark (ZŠ a MŠ Vroutek)

Ing. Mgr.Romana Klimentová (Masarykova ZŠ Lubenec)

Mgr. Stanislava Peterková (MŠ Lubenec)

Iveta Haragová (MŠ Hlubanská, Podbořany)

Zástupci základních uměleckých škol:

Martin Říhovský (ZUŠ Podbořany)

Zástupci školních družin:

Jitřenka Beranová (družina ZŠ TGM, Podbořany)

Rodiče:

Mgr. Romana Havrdová

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

Mgr. Kateřina Procházková (RMC Jonáš, z. s.)

Irena Preclíková (DDM Podbořany)

Mgr. Edita Langpaulová (OKAP Podbořany, z. s.)

Monika Zlá (MC Jablíčko z Nepomyšle)

Kateřina Ausbuherová (Volnočasové centrum Bertík)

Mgr. Marcela Svejkovská (SOS Lubenec)

Zástupci dalších organizací věnujících se vzdělávání na Podbořansku:

Mgr. Michaela Hofmanová (Státní zámek Krásný Dvůr)

Bc. Vlasta Marková (SVP Čtyřlístek při VÚ, SUP, SŠ Buškovice)

Výkonnou manažerkou ŘV MAP ORP Podbořany byla jmenována Mgr.Zdenka Lněníčková (MAS Vladař, o. p. s.), předsedkyní byla zvolena Mgr. Edita Langpaulová (OKAP Podbořany, z. s.) a místopředsedkyní Mgr. Jana Šipošová (ředitelka ZŠ Husova Podbořany).

ad 3)

Návrh Statutu Řídícího výboru MAP ORP Podbořany obdrželi všichni pozvaní e-mailem k připomínkování. Tištěná verze Statutu ŘV MAP ORP Podbořany byla zúčastněným k dispozici i na ustavujícím jednání ŘV. Do dne jednání ŘV nebyly výkonné manažerce v písemné formě doručeny žádné připomínky ke Statutu ŘV MAP ORP Podbořany. Žádné připomínky nebyly vzneseny ani v rámci ustavujícího jednání, bylo proto přistoupeno k hlasování o Statutu ŘV MAP ORP Podbořany.

Při hlasování se počítaly hlasy přítomných členů ŘV i hlasy omluvených členů ŘV. Za MAS Vladař a za VÚ, SUP, SŠ Buškovice, které na ustavujícím zastupovalo více osob, byl započítán 1 hlas za organizaci.

Pro: 24 (16 přítomných + 8 písemně)                     Proti: 0                                              Zdržel se: 0

Usnesení:

Řídící výbor jednohlasně schválil Statut Řídícího výboru MAP ORP Podbořany ve znění, které je Přílohou 3 tohoto zápisu.

Návrh Jednacího řádu Řídícího výboru MAP ORP Podbořany obdrželi všichni pozvaní e-mailem k připomínkování. Tištěná verze Jednacího řádu ŘV MAP ORP Podbořany byla zúčastněným k dispozici i na ustavujícím jednání ŘV. Do dne jednání ŘV nebyly výkonné manažerce v písemné formě doručeny žádné připomínky k Jednacímu řádu ŘV MAP ORP Podbořany. Žádné připomínky nebyly vzneseny ani v rámci ustavujícího jednání, bylo proto přistoupeno k hlasování o Jednacím řádu ŘV MAP ORP Podbořany.

Při hlasování se počítaly hlasy přítomných členů ŘV i hlasy omluvených členů ŘV. Za MAS Vladař a za VÚ, SUP, SŠ Buškovice, které na ustavujícím zastupovalo více osob, byl započítán 1 hlas za organizaci.

Pro: 24 (16 přítomných + 8 písemně)                     Proti: 0                                              Zdržel se: 0

Usnesení:

Řídící výbor jednohlasně schválil Jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Podbořany v znění, které je Přílohou 4 tohoto zápisu.

ad 4)

Přítomní e-mailem obdrželi návrh pracovních skupin pro zpracování MAP ORP Podbořany. Byli informováni o tom, že 3 pracovní skupiny jsou povinné (pracovní skupiny pro témata Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání a Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem), ostatní mohou být zvoleny podle návrhu ŘV a širšího partnerství MAP. Členové ŘV byli vyzváni k podání návrhu na pracovní skupiny do 19. 9. 2016.

Usnesení:

Řídící výbor bere na vědomí návrh pracovních skupin MAP ORP Podbořany a ukládá členům ŘV dodat návrh na pracovní skupiny do 19. 9. 2016.

Přílohy :

Článek vyšel : 14.9.2016, počet zobrazení : ( tento měsíc)