Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Veletrh škol a volného času 26-27.5.2017

30.5.2017:
Dne 26.5.2017 od 14 - 18:30 hod a 27.5.2017 od 10 - 16:30 hod se konala akce Veletrh škol a volného času v Podbořanech, v Meditační zahradě u žlutého kostela.

Přítomní: dle prezenčních listin + široká veřejnost

Cílová skupina: Akce se skládala z odborné části, která byla určena pro učitelky a učitele ZŠ i MŠ a pracovníky v neformálním vzdělávání. Pro rodiče a veřejnost se zájmem o téma možnostech formálního a neformálního vzdělávání byl připraveny ukázkové aktivity a prezentace škol a organizací v neformálním vzdělávání působících na Podbořansku.

Cíle: Cílem akce bylo vytvoření platformy pro setkání a sdílení zkušeností cílových skupin. To se podařilo díky formálnímu setkávání v rámci jednotlivých aktivit, tak i především díky neformálním rozhovorům mezi zástupci celého partnerství, kteří se na obou akcích pohybovali.

Veletrh škol a volného času měl odbornou část a část pro širokou veřejnost. Tato veřejná část se skládala v Meditační zahradě z aktivních ukázek vzdělávacích aktivit škol či spolků pro děti žijící na Podbořansku. Další subjekty ve vzdělávání dětí do 15 let, měli své stolečky s ukázkami aktivit. V přilehlém kostele Božího Spasitele pak byly vystavené nástěnky s prezentací dalších škol a spolků. Také zde probíhalo promítání videoukázek činností pro děti jednotlivých škol a spolků.

Pátek 26. května:

Z aktivit probíhajících v Meditační zahradě vyučující ze ZŠ Husova Podbořany představil s žáky ve 14 h první ukázku přítomným divákům z kroužku Kouzelná chemie. Žáci za přispění běžně dostupných chemikálií a prostředků předváděli opticky a zvukově zajímavé experimenty. Např. s jedlou sodou, coca-colou a balónkem. Několik pokusů si mohli vyzkoušet přítomní účastníci. Cílem aktivity bylo náčrt metodiky práce s žáky. Chemické pokusy je možné provádět kdekoliv s běžně přístupnými surovinami za minimálních nákladů. Žáky je tak možné snadněji motivovat k hlubšímu bádání nad přírodními zákonitostmi.

Ve 14:30 proběhla ukázková aktivita ZŠ TGM Podbořany práce s dětmi v oblasti atletiky. Pedagogové vedou atletický kroužek pro menší žáky, kde poutavou formou učí děti dobré koordinaci pohybu. Děti předváděly běh přes překážky či dovednostní překážkovou dráhu. Ukázka poskytla přítomným inspiraci nenáročných pohybových aktivit pro mladší a starší děti. V dnešní době je totiž problematické děti přesvědčit k pohybovým aktivitám, protože konkurence počítačů a sociálních sítí je velmi silná.

Od 15 h Dětská skupina Chůvička Podbořany ukázala přítomné veřejnosti ukázku pohybových a řečových aktivit s jejich dětmi. Učitelky s dětma předvedli základní řečové říkanky spojené s doprovodnými pohyby podporující motoriku nejmenších dětí. Děti dále zpívali a předváděli aktivity s různými předměty. Zároveň probíhala dílnička, kde si nejmenší mohli vyrobit drobné předměty či namalovat svůj obrázek. Předvedená metodika práce s nejmenšími ukázalo přítomným účastníkům možnosti vzdělávání a výchovy nejmenších dětí mimo standardní mateřské školy.

Od 15:30 h začala ukázka Domu dětí a mládeže v Podbořanech, přesněji ukázka z kroužku nazvaného Loutkohraní. Vedoucí kroužku Mgr. Romana Havrdová předvedla s dětmi loutkové představení Dřevěný vojáček a maková panenka. Tento kroužek je v rámci regionu Podbořanska jedinečný. Učí děti objevovat místní tradici loutkových divadel, která byla v každé místní obci. Vedení loutek je náročné na správné držení a přesnou, jemnou motoriku. Děti se také učí přednesu, protože musí za loutky také mluvit.

V 16 hodin začala v altánu Meditační zahrady ukázka netradiční výuky výtvarné výchovy na ZŠ TGM v Podbořanech. Aktivita se jmenovala Akční malba. Cílem aktivity bylo ukázat a předat dál dobrou praxi přítomným zástupcům dalších subjektů vzdělávání, jak dětem zatraktivnit výuku výtvarné výchovy. Žáci zažili netradiční výtvarné a malířské techniky, jako je např. malba rukama.

Od 16:30 h představilo Mateřské a rodinné centrum Jonáš z Podbořan. Toto RMC dlouhodobě poskytuje pro rodiče dětí nejrůznější programy, kroužky a aktivity. Představilo tak ve zkratce svojí činnost, kterou mohou rodiče dětí kdykoliv využít. Zároveň může být příkladem pro ostatní neformální subjekty ve vzdělávání, jak přistupovat k předškolákům. Aktivita se nazývala Kroutí se nám jazýčky. Děti při ní předvedli pohybové a řečové aktivity, které nacvičují v rámci svého pobytu v RMC Jonáš.

Od 17 h proběhl v Meditační zahradě Minikurz sebeobrany v podání Karate Clubu Podbořany. Aktivita se zaměřila na praktickou ukázku nácviku sebeobrany. Karate club Podbořany působí v oblasti neformálního vzdělávání do roku 1989. Je to tedy velmi dobrý příklad dlouhodobé práce s mládeží pro ostatní neformální subjekty vzdělávání na Podbořansku, které mají občas problémy právě s prvkem dlouhodobého působení na děti a mládež. Představená ukázka a popis metodiky práce s dětmi všech věkových kategorií, tak byla pro všechny přítomné velmi poučná.

Od 18 h začal v kostele Božího Spasitele koncert ZUŠ Podbořany, který byl oproti běžnému koncertu zaměřen na interakci s přítomnými dětmi a jejich rodiči. V průběhu koncertu bylo osvětlena podoba výuky na daný nástroj, jak se nástroj ovládá, také děti si mohli nástroj osahat a vyzkoušet.

Sobota 27. května

V 10 h začal program aktivitou RMC Jonáš nazvanou Jonášek batole. Tato aktivita předvedla soubor cviků a ukázek práce s nejmenšími dětmi v batolecím věku, jak s nimi pracují v RMC Jonáš.

Do 12 hodin probíhali opět aktivity Minikurz sebeobrany Karate Clubu Podbořany a Tanečky Dětské skupiny Chůvička. Následovala ukázka práce s dětmi spolku Přátelé Soběchleb. Tento spolek působící v jedné z místních částí obce Blšany úspěšně buduje sounáležitost místní komunity a práce s dětmi všech věkových kategorií je toho velmi důležitou součástí. Členové spolku, tak ukázali některé ze svých metod, jak posilovat povědomí o svém rodišti např. znalostním kvízem zaměřeným na lokální historii (např. Jaké národnosti žili na Podbořansku před 100 lety? /Češi, Němci, Židé/ apod.

 

Ve 12:30 h začala aktivita Klubu českých turistů s názvem turistovo minimum. Klub českých turistů má širokou členskou základnu, která ale většinou tvoří lidé vyššího věku. Členové podbořanské skupiny KČT se proto aktivně snaží pracovat s dětmi a mládeží a přitáhnout je k pozvání české krajiny, do níž turistické značky nerozlučně patří. Aktivita pro děti se skládala s poznávání míst Podbořan a Podbořanska obecně, vytipování vhodného oblečení pro turistické výpravy, orientace v krajině na základě turistického značení a map apod.

Od 13 h probíhala opět aktivita Kouzelná chemie, viz pátek. Od 13:30 ZŠ Husova Podbořany předvedla aktivitu Králičí hop. Kroužek králičího hopu je mezi žáky školy poměrně oblíbený, protože umožňuje práci s roztomilými králíčky zakrslých druhů. Představené aktivity rozvíjí vnímavost dětí vůči zvířatům, pozornost při cvičení s nimi a možnost zdravého pohybu, protože musí své králíčky po celou dobu na překážkové dráze doprovázet.

Ve 14 h proběhlo tzv. Hrátky s Princem. Koňský dvůr Chmelištná se dlouhodobě zabývá tvorbou programů pro problémové děti z dětských domovů či výchovných ústavů prostřednictvím jejich kontaktu s koňmi. Princ je vycvičený kůň pro aktivity s dětmi. Tento poník si tak s dětmi hraje a navazuje důležitý neverbální kontakt. Aktivita představila možnosti práce s problémovými dětmi, které mají ztížené možnosti zapojení se do běžných kroužků a mimoškolních aktivit.

Ve 14:30 h proběhla ukázka kroužku Malý vědec na ZŠ a MŠ Krásný Dvůr. Žáci za přispění běžně dostupných prostředků předváděli zajímavé pokusy. Cílem aktivity bylo náčrt metodiky práce s žáky. Chemické pokusy je možné provádět kdekoliv s běžně přístupnými surovinami za minimálních nákladů. Žáky je tak možné snadněji motivovat k hlubšímu bádání nad přírodními zákonitostmi.

V 15 h proběhla ukázka metodické práce s dětmi v mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle. Vedoucí centra, Monika Zlá předvedla pohybové a naučné aktivity, které je možné vykonávat společně s nejmenšími dětmi. Důležité je totiž udržení jejich pozornosti, která rychle odbíhá jinam. Podle jejích slov je toto přirozené a při aktivitách s dětmi je potřebné brát na to zřetel a počítat s tím.

Od 16 h proběhla poslední aktivita, ukázka edukačních programů Státního zámku Krásný Dvůr s názvem Hravá historie. Zámek Krásný Dvůr se v posledních letech intenzivně zaměřuje na tvorbu edukačních programů, které pomáhají tuto nádhernou památku zpřístupnit vnímaní i těch nejmenších dětí. Představena tak byly metody práce s dětmi v památkových objektech, které s úpravami můžou být použity i pro další památkové objekty na Podbořansku a jejich zpřístupnění nejen pro dospělé ale i děti, které tak mohou snáze poznat místní kulturní dědictví našich předků.

V sobotu zároveň proběhla v tělocvičně ZŠ Husova ukázka tréninkových aktivit sportovního kroužku ve florbale

Po celý den probíhaly Tvořivé dílničky s ukázkami vzdělávacích aktivit pro děti a mládež v Meditační zahradě (Volnočasové centrum Bertík Kryry, Dětská skupina Chůvička Podbořany, ZŠ TGM Podbořany, Keramická dílnička DDM Podbořany, kroužek Malý Kevin DDM Podbořany), dále probíhaly ukázky hipoterapie Koňským dvorcem Chmelištná a ukázky hasičského sportu a techniky ve dvoře ZŠ TGM přítomnými SDH Podbořany.

Pátek 3. června MŠ Lubenec

V Lubenci proběhl následující pátek zmenšený program ukázek metodických aktivit. V realizačním týmu jsme se domnívali, že např. MŠ Blatno či Petrohrad to mají do Podbořan již poměrně větší vzdálenost. Proto program Veletrhu byl zaměřen na mateřské školy a také se konal v místní MŠ. Ukázané aktivity byly: Minikurs sebeobrany, metodická ukázka výuky pobočky ZUŠ v Lubenci, Hravá historie Státního zámku Krásný Dvůr a Hravé učení s technologiemi.

Poslední jmenované byla ukázka moderních technologií použitelné pro vzdělávání nejmenších dětí v mateřských školách. Přítomní učitelé a rodiče s dětmi měli možnost si vyzkoušet nejmodernější interaktivní pomůcky: board, interaktivní plátno aj.

Zapsal David Šebesta

 

Veletrh škol a volného času – podbořanská část za námi, lubenecká před námi

Spoustu korzujících, pozorujících, prezentujících, tvořících i hrajících si dětí a dospěláků, ale i hospodářská zvířátka či hasičskou techniku – to vše mohl minulý pátek a sobotu 26. a 27. května v prostorách Meditační zahrady v Podbořanech a v přilehlých areálech obou podbořanských základních škol zahlédnout náhodný kolemjdoucí.

Co že se to dělo? Probíhala zde první část Veletrhu škol a volného času, který v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Podbořany“ organizoval realizátor projektu MAS Vladař, o. p. s. a jeho partnerská organizace OKAP Podbořany, z. s.

Smyslem ojedinělé akce, jaká se ještě na Podbořansku ani v blízkém okolí nekonala, je propojit všechny možné lidi a organizace z Podbořanska a blízkého okolí, kteří se nějakým způsobem podílejí nebo do budoucna mohou podílet na vzdělávání dětí do 15 let, a ukázat těm, pro koho pracují, tedy především rodičům a jejich dětem, co vše se jim v celém regionu Podbořanska nabízí, ať už v rámci školních či mimoškolních aktivit. Veletrh také nabízí pedagogům načerpat nové nápady, inspirovat se prací a aktivitami kolegů či rozšířit si obzory na zajímavých seminářích a vnést tak do svého povolání inovativní prvky.

Pro návštěvníky podbořanské části veletrhu byla připravena bohatá paleta ukázek a aktivit. Poznat činnost školek, škol i středních škol z Podbořan, Kryr, Krásného Dvora a Blšan a činnost více jak 17 regionálních volnočasových organizací mohli návštěvníci prostřednictvím panelů a video prezentace běžící po celý den v prostorách kostela Božího spasitele.

Možnost vyzkoušet si prakticky některou z činností, které umožňují dětem se v něčem zlepšit a rozvíjet se nabízely v dílničkách RMC Jonáš Podbořany, Klub českých turistů Podbořany, Přátelé Soběchleb, SOS Lubenec, VC Bertík Kryry, ZŠ T. G. M. a DDM Podbořany, ZŠ a školní družina Kryry, dětská skupina Chůvička Podbořany, GSOŠ Podbořany či Koňský dvorec Chmelištná.

 

(Nejen) Školy se toho nebojí

Vstup do neznáma – asi tohle byl organizátory Veletrh škol a volného času. Manažerka projektu mapování potřeb ve vzdělávání (MAP Vzdělávání ORP Podbořansko) Zdenka Lněníčková už nějakou dobu uvažovala, jak „zasíťovat“ vzdělávací instituce na Podbořansku a to samé jsem chtěla i já pro neziskové organizace. Proč? Na Podbořansku je nás pár, přesto o sobě nevíme. Vzdálenosti na mapě nejsou velké, přesto osobní vazby váznou. Přitom právě spolupráce, kontaktování, předávání informací a inspirace je tím, co všichni potřebujeme. Výhody jsou nasnadě. Společné financování projektů, půjčování prostředků, výměna know-how, i to by nám všem mohlo pomoci. To bylo také smyslem prvního ročníku úplně nového formátu Veletrh škol a volného času. Veletrh měl veřejnou a odbornou část, program byl nabitý. Naštěstí ani Meditační zahrada, kde byla hlavní část programu, nezela prázdnotou. Rodiče mohli získat informace o kroužkách, školách, mateřských centrech, oddílech a tak dále, učitelé se přihlásili na vzdělávací semináře.

Oceňuju, že i přes značné pracovní vytížení učitelů, ředitelů a zástupců spolků se povedlo první ročník zrealizovat. Potěšilo mě, že prvotní námitky ze strany škol znějící „na naší škole není nic zajímavého, žádné úspěchy nemáme“ nebyly úplně pravdivé. Spousta zajímavých kroužků, aktivit, přitažlivých pokusů a učebních postupů – to všechno bylo na veletrhu vidět a pocházely právě od těch „nezajímavých“ škol na Podbořansku. Všem zúčastněným patří velký dík za snahu, práci navíc, invenčnost… Na oplátku přeji aktérům hodně úspěchů a sil do dalších let.

Edita Langpaulová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 30.5.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)