Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na řídící výbor 27.3.2018

6.3.2018:
V úterý 27. 3. 2018 se uskuteční jednání řídícího výboru od 16.30 v kanceláři MAS Vladař, o. p. s. Podbořany („Stará pošta“, Masarykovo nám. 22, Podbořany, 1. p.).

Program:

1. Seznámení s dosavadním průběhem přípravy Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) na Podbořansku

2. Schválení usnesení o volbě realizátora MAP 2

3. Schválení usnesení o sloučení území ORP Podbořany a ORP Žatec pro potřeby realizace MAP2

4. Plán aktivit MAP ORP Podbořany na II. čtvrtletí 2018 5.

Diskuse

Předpokládaný konec jednání je v 17. 30. Materiály k připomínkování Vám budou zaslány e-mailem, prosím, sledujte bedlivě svou elektronickou schránku. Materiály najdete také na www.vzdelavanipodboransko.cz.

Připomínky k materiálům zašlete nejpozději do 16. 3. 2018 na e-mail zdenka.lnenickova@vladar.cz. Na později zaslané připomínky nebude brán zřetel. Prosíme Vás o písemné potvrzení Vaší účasti na e-mail zdenka.lnenickova@vladar.cz z důvodů zajištění usnášeníschopnosti ŘV MAP ORP Podbořany a z důvodů zajištění občerstvení na akci.

V případě, že jste členem ŘV a nemůžete se osobně zúčastnit jeho jednání, delegujte své pravomoci na Vámi pověřeného zástupce. Pověření musí mít v souladu s čl. 3 odst. 5 Jednacího řádu ŘV MAP ORP Podbořany písemnou podobu. Zástupce musí být zplnomocněn k vystupování a hlasování na jednání ŘV MAP ORP Podbořany v plném rozsahu (vzor písemného pověření naleznete v příloze pozvánky).

Originál pověření zašlete, prosím, na adresu MAS Vladař, o. p. s., Mgr. Zdenka LNĚNÍČKOVÁ, Nepomyšl 234, 439 71 NEPOMYŠL. Podepsané a naskenované pověření zašlete e-mailem na adresu zdenka.lnenickova@vladar.cz.

Těšíme se na setkání.

Přílohy :

Článek vyšel : 6.3.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)